Návrh uznesenia

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov registra „C“ v k. ú. Petržalka:
- parc. č. 2845/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 86 m², zapísaná na LV č. 2644,
- parc. č. 2846 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 241 m²,
- parc. č. 2848/1 – ostatná plocha vo výmere 946 m²,
- parc. č. 2848/2 –  ostatná plocha vo výmere 109 m²,
- parc. č. 2848/3 – ostatná plocha vo výmere 44 m²,
- parc. č. 2848/161 – ostatná plocha vo výmere 40 119 m², ktorá vznikla GP č. 5-28/2019 odčlenením z parc. č. 2848/4,
- parc. č. 2848/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 667 m²,
- parc. č. 2848/7 –  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 383 m²,
- parc. č. 2848/8 –  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 391 m²,
- parc. č. 2848/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 872 m²,
- parc. č. 2848/10 –  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 318 m²,
- parc. č. 2848/11 – ostatná plocha vo výmere 556 m²,
- parc. č. 2848/12 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 407 m²,
- parc. č. 2848/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 504 m²,
‑ parc. č. 2848/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 750 m²,
- parc. č. 2848/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 143 m²,
- parc. č. 2848/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 533 m²,
- parc. č. 2848/30 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 563 m²,
- parc. č. 2848/31 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 043 m²,
- parc. č. 2848/32 – ostatná plocha vo výmere 664 m²,
- parc. č. 2848/48 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 627 m²,
- parc. č. 2848/49 – ostatná plocha vo výmere 87 m²,
- parc. č. 2848/54 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 740 m² ,
- parc. č. 2848/55 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 046 m²,
- parc. č. 2848/56 – ostatná plocha vo výmere 1 526 m²,
- parc. č. 2848/57 – ostatná plocha vo výmere 228 m²,
- parc. č. 2848/64 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 311 m²,
- parc. č. 2848/158 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 813 m², ktorej nová výmera vznikla GP č. 5-28/2019,
zapísaných na LV č. 1748, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
 
za pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov:
- parc. č. 15294/1 – ostatná plocha vo výmere 6 779 m²,
- parc. č. 15294/13 – ostatná plocha vo výmere 17 831 m²,
- parc. č. 15294/19 – ostatná plocha vo výmere 824 m²,
- parc. č. 15294/23 –  ostatná plocha vo výmere 277 m²,
- parc. č. 15294/35 –  ostatná plocha vo výmere 20 412 m²,
- parc. č. 15294/48 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 947 m²,
- parc. č. 15294/49 –  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 325 m²,
- parc. č. 15294/50 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 356 m²,
- parc. č. 15294/291 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 743 m², ktorá vznikla GP č. 4 28/2019 odčlenením z parc. č. 15294/51,
- parc. č. 15294/244 – ostatná plocha vo výmere 99 m²,
- parc. č. 15294/275 – ostatná plocha vo výmere 7 206 m², ktorej nová výmera vznikla GP č. 4-28/2019,
- parc. č. 15294/276 – ostatná plocha vo výmere 1 118 m²,
zapísaných na LV č. 2866, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, Bratislava, IČO 31813861, bez vzájomného finančného vyrovnania,
 
s podmienkami:
 
1. Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou – Univerzitnou nemocnicou Bratislava podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude Slovenskou republikou – Univerzitnou nemocnicou Bratislava v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť.
2. Slovenská republika – Univerzitná nemocnica Bratislava uhradí polovicu nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nastane zosúladenie skutkového a právneho stavu, a teda, že vlastník stavby bude zároveň vlastníkom pozemkov pod stavbami a pozemkov k stavbám priľahlými.