Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.   1160/2018 časť B bod 1 zo dňa 26. 4. 2018
1.2 č.       38/2019 časť C bod 3 zo dňa 7. 2. 2019
1.3 č.     108/2019 zo dňa 7. 3. 2019
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.2 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.3 č.  1174/2018 bod 1 zo dňa 22. 6. 2018
2.4 č.  1030/2017 bod 1 zo dňa 8. 12. 2017,
 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017,
 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018,
 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 15. 3. 2018
B. schvaľuje
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
3.1 primátor 1030/2017
bod 1
zo dňa 8. 12. 2017
T: február 2018
Nový termín:
31. 5. 2019
 
T: 30. 6. 2020
3.2 primátor 1031/2017
zo dňa 8. 12. 2017
T: do marca 2018
Nový termín:
31. 5. 2019
T: 30. 6. 2020
3.3 primátor 1034/2018
bod 1 podbod 1.1
zo dňa 21. 2. 2018
T: 26. 4. 2018
Nový termín:
31. 5. 2019
T: 30. 6. 2020
3.4 primátor 1097/2018
časť B body 1 a 2
zo dňa 15. 3. 2018
T: 1. 6. 2018
Nový termín:
31. 5. 2019
T: 30. 6. 2020
 
4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 03. 2016.