Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m² a parc. č. 432/11  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m², spolu vo výmere 2 m², zapísané na LV č. 4184, pre Občianske zduženie Odyseus so sídlom Haanova 10, Bratislava, IČO 31788734, za účelom umiestnenia kontajnerov Fixpoint, ktoré slúžia na bezpečné odhodenie použitých injekčných striekačiek, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 6,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 2 m² predstavuje ročne sumu 12,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ vykonáva viac ako 20 rokov terénnu sociálnu prácu v uliciach Bratislavy s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy, a poskytuje verejnoprospešné služby, ktoré prispievajú k ochrane zdravia všetkých obyvateľov Bratislavy.