Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.04.2024

 1. 1.Informácia o Akčnom pláne pre Bratislava 2030 na roky 2024 - 2026

  Materiály
 2. 2.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k ú. Staré Mesto

 4. 4.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom časti parcely č. 967, Muránska 10 – Hrad Devín vo výmere 12,5 m², k. ú. Devín, zapísaná na liste vlastníctva č. 2004 za účelom dočasného umiestnenia mobilnej gastroprevádzky

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 573/26 Strmé Sady, Ivanovi a Eleonóre Kollárovým

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1609/6 a 1609/1, Viničná ulica, Ing. Dušanovi Zajacovi

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/2, ulica Líščie údolie, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2856/4, neziskovej organizácii Národný Trust n.o., so sídlom v Bratislave, na prevádzkovanie komunitnej záhrady Prugerka

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc č. 3449/146, pre Ing. arch. Zorana Michalčáka

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 665/1 a parc. č. 668/19, na vybudovanie výbehu pre psov, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Karlova Ves a Ružinov pod kontajnerovými stojiskami

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3596 a parc. č. 3590, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Hálova 7

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti INTRADE Financial Investment, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 250/2023 zo dňa 29.06.2023, ktorým bola schválená, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmena nájmu častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o, so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1

 17. 17.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 216/2023, zo dňa 25. 05. 2023, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka

 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2821, ulica M. Sch. Trnavského, Ing. Máriovi Sečovi, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku pod stavbou

 19. 19.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nivy, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ – v náhradnom termíne v pondelok 25.3.2024

 20. 20.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave.

 21. 21.Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline

 22. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 878 a nasl., v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/3 a parc. č. 535/12, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave.

 24. 24.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 73 a nasl. so Slovenskou republikou, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, pre účely stavby „Nosný systém MHD, II. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor

 25. 25.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2523/1, Humenské námestie, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 26. 26.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 3889/1 a nasl., Eisnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

 27. 27.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 815 na Maróthyho ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 28. 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 592/2020 zo dňa 24.09.2020, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislava, k. ú. Staré Mesto, Grasalkovičova záhrada, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 29. 29.Návrh zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 a návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zoznamu obchodných verejných súťaží na nájom a predaj nehnuteľností

 30. 30.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Priemyselná 3, 5, 9, Medzilaborecká 12, Sputniková 15, 17, Družstevná 8, Janka Alexyho 7, Vígľašská 11, vlastníkom bytov

 31. 31.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Budovateľská 1, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Družstevná 4

 32. 32.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ružová dolina 22, Medzilaborecká 10, 12, Sputniková 15, Sadmelijská 5, Pod Rovnicami 5, Vavilovova 8, Smolenická 8, vlastníkom bytov

 33. 33.Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovanie predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania a Stratégia rozvoja a financovania územia MUŠ Mlynské nivy

  Materiály
 34. 34.Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ( SECAP )

 35. 35.Rôzne