Bod č. 23

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/3 a parc. č. 535/12, Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu, v prospech spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.