Bod č. 7

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/2, ulica Líščie údolie, Ing. Vladimírovi Kosecovi s manželkou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.