Bod č. 4

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom časti parcely č. 967, Muránska 10 – Hrad Devín vo výmere 12,5 m², k. ú. Devín, zapísaná na liste vlastníctva č. 2004 za účelom dočasného umiestnenia mobilnej gastroprevádzky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.