Bod č. 15

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 250/2023 zo dňa 29.06.2023, ktorým bola schválená, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmena nájmu častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.