Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 22.10.2020

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2020

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 3. 3.Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom financií SR

 4. 4.Právna analýza k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s.

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - AKO PRVÝ BOD PO INTERPELÁCIÁCH

 7. 6a.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 8. 7.Návrh personálnych zmien v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 7a.Návrh na predĺženie obdobia vymenovania riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  Materiály
 10. 9.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

 11. 10.Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť nebytových priestorov na Plavárni Pasienky a predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov od účinnosti Dodatku č. 2/.../2020/N pre nájomcu M - GASTRO s.r.o., Junácka 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½

 14. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku

 15. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie

 16. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej

 17. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi

 18. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi

 19. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

 20. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu S.T.O.K.A

 21. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 7225 v Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave

 22. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Antonovi Kovačičovi

 23. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1414, k. ú. Dúbravka, pre British International School Bratislava, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 25. 27.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 26. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave

 27. 29.Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020

 28. 30.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021

 29. 31.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 32.Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 31. 33.Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu

  Materiály
 32. 34.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 33. 35.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2019

  Materiály
 34. 36.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 19. júna 2020

  Materiály
 35. 37.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 36. 37a.Návrh na uzatvorenie Zmlúv o spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s.

 37. 38.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 38. 39.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2019

  Materiály
 39. 40.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24.-25.04.2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku

  Materiály
 40. 42.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  Materiály
 41. 43.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 42. 44.Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo vlastníctve MH Manažment, a.s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy

 43. 45.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom garáží

  Materiály
 44. 45a.Návrh dodatku č. 14 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 45. 46.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

  Materiály
 46. 47.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 47. 48.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 48. 49.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Činnosť komunálneho podniku (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 6. f.Zelené opatrenia na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Gessayova 6, 851 03 Bratislava

 8. h.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

 9. i.Informácia o vykonaných krokoch súvisiacich s nápravnými opatreniami k zisteniam správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac august 2020