BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Devín, parc č. 1564/4 – záhrady vo výmere 10 m², parc. č. 1579/1 – záhrady vo výmere 174 m², parc. č. 1580/1 – záhrady vo výmere 226 m² a parc. č. 1581/1 – záhrady vo výmere 225 m², vytvorených GP č. 108/2019 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1226 – orná pôda vo výmere 636 m², zapísaného na LV č. 2982, do podielového spoluvlastníctva Michala Tomašoviča a Stanislavy Tomašovičovej, obaja bytom Baníkova 4, Bratislava, v podiele 225/625, Pavla Obložinského a Ľudmily Obložinskej, obaja bytom Na Riviére 30, Bratislava, v podiele 174/625, a Viery Obložinskej, bytom Svrčia 8, Bratislava, v podiele 226/625, za kúpnu cenu celkove 40 392,35 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude všetkými kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 3114, č. 4078, č. 4079 a č. 4080 – pozemkov a stavieb záhradných chatiek priľahlých k predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s ich nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateľov, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.