BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu S.T.O.K.A.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 152 m², v stavbe, so súpis. č. 419, na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 21, občianskemu združeniu S.T.O.K.A., so sídlom na Karpatskej 3096/10 v Bratislave, IČO 30794595, za účelom prevádzkovania Divadla Stoka, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 150,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje sumu 22 800,00 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 152 m², v stavbe so súpis. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 21, občianskemu združeniu S.T.O.K.A. so sídlom na Karpatskej 3096/10 v Bratislave,  IČO 30794595, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Divadlo Stoka pôsobí na slovenskej divadelnej scéne už takmer 30 rokov a svojou tvorbou dlhodobo prispieva k formovaniu kultúrnej a umeleckej scény v Bratislave. V súčasnosti nemá divadlo vlastný priestor. Je potrebné, aby subjekty nezriaďovanej kultúry v Bratislave nezanikali iba z dôvodu chýbajúcich či nedostatočných priestorov. Udržateľnosť a dlhodobé pôsobenie subjektov nezriaďovanej kultúry v Bratislave je jedným z cieľov hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti kultúry.