BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj  pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m², evidovanom na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Mgr. Radovanovi Slaninkovi, Bratislava, v celosti, za cenu 140,53 Eur/m², za kúpnu cenu celkove 3 372,72 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti a spolu s pozemkom vo vlastnom dvore parc. č. 239 a spolu so stavbou postavenou na vlastnej parc. č. 236, súpis. č. 8468, k. ú. Vrakuňa, získa žiadateľ ucelený majetkovoprávne usporiadaný oplotený celok vo svojom vlastníctve.
Iné formy predaja  pozemku uvedené § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde k vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného oploteného celku vo vlastníctve žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.