BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Aktuálny)

Zrušenie rozhodnutia o likvidácií obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1793/2014 zo dňa 23. 10. 2014, ktorým sa schválilo zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35738880, a jej vstup do likvidácie ku dňu 01. 11. 2014.
B. schvaľuje
​v obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35738880:
1. vymenovanie Mgr. Petra Bánovca za konateľa spoločnosti, do času vymenovania konateľa tejto spoločnosti, ktorý vzíde z výberového konania,

2. vymenovanie
2.1 .......................
2.2 .......................
2.3 Mgr. Petra Hercega
za členov dozornej rady spoločnosti,

3. udelenie prokúry Mag. Martine Vavrekovej.
C. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
​prijať rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválenú zmenu podľa časti A tohto uznesenia a z nej vyplývajúce právne úkony a vykonať schválené zmeny podľa časti B tohto uznesenia.