BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti, do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty Novotovej, v podiele ½, a MUDr. Márie Pardubskej, v podiele ½

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 – záhrady vo výmere 164 m², oddeleného podľa GP č 59/2020 od pozemku registra „E“ parc. č. 806/100, evidovanom na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v celosti, do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marte Novotovej, CSc., Bratislava, v podiele ½, a MUDr. Márii Pardubskej, Bratislava, v podiele ½, za cenu 291,17 Eur/m², za kúpnu cenu celkove 47 751,88 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúce uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku situovaného spolu s vlastnými nehnuteľnosťami žiadateľa, ktoré v oplotenom dvore a spolu s vlastnými pozemkami, parc. č. 2680/3 a parc. č. 2680/15, a rodinným domom so súpis. č. 2753 vytvoria ucelený majetkovoprávne usporiadaný  celok. Predajom pozemku vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa.
Iné formy predaja pozemku uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde k vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.