BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 7225 v Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 7225 – ostatné plochy vo výmere 1 m², LV č. 10625, k. ú. Rača, štátnej príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR Výskumnému ústavu vodného hospodárstva so sídlom Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave, IČO 00156850, za účelom umiestnenia jedného monitorovacieho objektu (hydrogeologického vrtu) pre potreby realizácie projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete Výskumného ústavu vodného hospodárstva na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“ a odberu vzoriek podzemných vôd, na dobu určitú 15 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 17,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 1 m² predstavuje ročne sumu 17,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7225 – ostatná plocha vo výmere 1 m², LV č. 10625, štátnej príspevkovej organizácii Výskumnému ústavu vodného hospodárstva so sídlom Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave, IČO 00156850, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SN č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ realizuje projekt „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete Výskumného ústavu vodného hospodárstva na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“ spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Kohézneho fondu a Štrukturálneho fondu v rámci implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia a následného monitorovania kvality podzemných vôd.