BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Uznesenie č. 1)

Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1793/2014 zo dňa 23. 10. 2014, ktorým sa schválilo zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35738880, a jej vstup do likvidácie ku dňu 1. 11. 2014.
B. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
prijať rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválenú zmenu pod časťou A tohto uznesenia a z nej vyplývajúce právne úkony.