BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve MH Manažment, a. s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy odplatné nadobudnutie nehnuteľností – bytov č. 11, 13, 23 a 24 v bytovom dome so súpis. č. 651, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/5, evidovanom na LV č. 4323, na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov, bytu č. 17 v bytovom dome so súpis. č. 649, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/3, evidovanom na LV č. 4322, na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov, a garážových státí v podzemných garážach, a to nebytový priestor č. 2-15 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-2 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-21 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-28 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-3 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-30 v podzemných garážach so súpis. č. 660, nebytový priestor č. 2-33 v podzemných garážach so súpis. č. 660 a nebytový priestor č. 2-5 v podzemných garážach so súpis. č. 660, zapísaných na LV č. 3720, k. ú. Ružinov, do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy od spoločnosti MH Manažment, a. s., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, IČO 50088033, spolu za kúpnu cenu 582 309,98 Eur. Predmetom predaja nie sú prislúchajúce spoluvlastnícke podiely k pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/5, ktorý sa nachádza pod bytovým domom so súpis. č. 651, a k pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/3, ktorý sa nachádza pod bytovým domom so súpis. č. 649. Podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností,

s podmienkou:

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy na byt č. 11 v bytovom dome so súpis. č. 651, LV č. 3631, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 277/5, evidovanom na LV č. 4323, na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov, kupujúci pristúpi až po právoplatnom ukončení súdnych sporov sp. zn. 8 Co/44/2018 a sp. zn. 8C/49/2017, ktorých predmetom je vyššie uvedený byt č. 11, za predpokladu, že spoločnosť MH Manažment, a. s., bude v súdnych sporoch úspešná. V prípade, ak MH Manažment, a. s., v súdnych sporoch nebude úspešná, uznesenie v časti týkajúcej sa kúpy bytu č. 11 stráca platnosť.