BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 3319/34 – ostatná plocha vo výmere 267 m², ktorý je podľa GP č. 95/2019 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 1333 – orná pôda vo výmere 75 m² a parc. č. 1334 – orná pôda vo výmere 2 562 m², zapísaných na LV č. 1, do výlučného vlastníctva spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom Dlhá 77/42, Bratislava, IČO 51246325, za kúpnu cenu celkove 47 384,49 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmet prevodu je aj v súčasnosti užívaný žiadateľom. Pozemok tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Na základe uvedených skutočností bude skutkový stav zosúladený so stavom právnym.