Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 – ostatné plochy vo výmere 929 m², zapísaného na LV č. 1656, a parc. č. 545/4 – ostatné plochy vo výmere 16 m², ktorý bol GP č. 28/2020 odčlenený z pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545 – ostatné plochy vo výmere 3 114 m², zapísaného na LV č. 1656, do výlučného vlastníctva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Legionárska 10, Bratislava, IČO 51733064, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 37/2018 zo dňa 27. 05. 2018 vyhotoveným doc. Ing. Naďou Antošovou, znalkyňou odboru stavebníctvo, pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 – ostatné plochy vo výmere 929 m² a znaleckým posudkom č. 144/2020 zo dňa 08. 09. 2020 vyhotoveným Ing. Petrom Kapustom, znalcom odboru stavebníctvo, pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 545/4 – ostatné plochy vo výmere 16 m², a to celkove za kúpnu cenu 380 058,28 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 90 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemkom, na ktoré bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie č. 986/39423/2011/STA/Klo-UR zo dňa 19. 10. 2011, a ktoré stavebníka oprávňuje na dotknutých pozemkoch realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“.