BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Uznesenie č. 2)

Zrušenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
v obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Biela 6, Bratislava, IČO 35738880:
1. vymenovanie Mgr. Petra Bánovca za konateľa spoločnosti, do času vymenovania konateľa tejto spoločnosti, ktorý vzíde z výberového konania
2. vymenovanie
.......................
.......................
Mgr. Petra Hercega
za členov dozornej rady spoločnosti
3. udelenie prokúry Mag. Martine Vavrekovej
B. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
prijať rozhodnutie jediného spoločníka  spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny pod časťou A tohto uznesenia.