Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971, parc. č. 490/2 – záhrady vo výmere 36 m², do výlučného vlastníctva Ing. Emílie Brčekovej, bytom , Bratislava, a parc. č. 490/3 – záhrady vo výmere 26 m², do podielového spoluvlastníctva MUDr. Kataríny Jantákovej, , Bratislava, v podiele 5/26, a Ing. Emílie Brčekovej, , Bratislava, v podiele 21/26, za kúpnu cenu celkove 8 427,66 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúce uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúce ako vlastníčky susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 5556 a LV č. 5570 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s ich nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti oplotený, udržiavaný na náklady žiadateliek, tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateliek, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.