BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 4971, parc. č. 498/2 – záhrady vo výmere 29 m², do podielového spoluvlastníctva Michala Homolu, v podiele 1/6, Jána Homolu, v podiele 1/6, Martina Homolu, v podiele 1/6, a Antona Homolu, v podiele 1/2, , Bratislava, za kúpnu cenu celkove 3 941,97 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako spoluvlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 1673 – pozemkov a stavby rodinného domu priľahlých k predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s ich nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti oplotený, udržiavaný na náklady žiadateľov, tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateľov, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.