BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 20.11.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2017, 31. 10. 2017

 2. 1a.Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 4. 4.Návrh na schválenie personálnych zmien v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228, medzi Vajnorskou a Rožňavskou ulicou, Pavlovi Navrátilovi

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 – Šustekova ulica, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby, súpis. č. 12121, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12612/7 a časti pozemku parc. č. 12612/8 na Halašovej ulici 25/A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej

  Materiály
 10. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/12, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi

  Materiály
 11. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1240/1, pre JUDr. Imricha Horvátha

  Materiály
 12. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/4, parc. č. 1669/603, parc. č. 1669/85, časti parc. č. 3651/1 a parc. č. 6, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 13. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 15a.Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2017

  Materiály
 15. 16.Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017

 16. 17.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 17. 18.Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 18. 19.Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019

 19. 20.Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020

 20. 21.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 21. 22.Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur

 22. 23.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 23. 24.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 24. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 25. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11, Brižitská ulica, Ing. Bohumírovi Beťkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 26. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/2, parc. č. 12876/4-7, parc. č. 12876/9, parc. č. 12876/12, parc. č. 12876/14-15, parc. č. 12876/17-18, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ul.

 27. 28.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

 28. 29.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2

 29. 30.Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – objektov pohraničného opevnenia, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica

 30. 31.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 31. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na novovytvorenom pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 32. 33.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 33. 34.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 34. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov

 35. 36.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

 36. 37.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 37. 38.Interpelácie

 38. 39.Rôzne

 39. 40.Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017, časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017, časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017, ktorých výkon bol pozastavený

 40. 41.Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov)

 41. 42.Prezentácia významných investícií o 16:30 h

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava

 6. f.Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v dňoch 28.2.2016 až 16.3.2017 v Múzeu mesta Bratislavy

  Materiály
 7. g.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 03. 2017 do 30. 09. 2017

 8. h.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 898/2017 zo dňa 27.09.2017, č. 938/2017 časť C, č. 941/2017 časť B a č. 943/2017 zo dňa 28.09.2017

  Materiály
 9. i.Informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2017