Návrh uznesenia

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36, a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36 – ostatné plochy vo výmere 970 m², LV č. 1, a stavby detského ihriska Miletičova I. bez súpisného čísla, situovanej na pozemku parc. č. 9384/36, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom revitalizácie detského ihriska vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina v Bratislave, a následnej starostlivosti o zverený majetok,
 
s podmienkami:
 
1. Nedôjde k predaju pozemku zo strany mestskej časti Bratislava-Ružinov v prospech tretích osôb.
2. Mestská časť Bratislava-Ružinov sa zaväzuje revitalizáciu detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina v Bratislave vykonať do 31. 12. 2018, inak je povinná vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave, a to v termíne najneskôr do 31. 01. 2019.
3. Po ukončení revitalizácie majetku v súlade s podmienkou č. 2 bude mestská časť Bratislava-Ružinov na zverenom majetku vykonávať riadnu správu spočívajúcu v starostlivosti a údržbe v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, Zásadami hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy.
4. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane vykonávať starostlivosť a údržbu zvereného majetku, je povinná zverený majetok bezodkladne vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
5. Protokol o zverení majetku bude mestskou časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, v prípade, že protokol o zverení majetku nebude mestskou časťou Bratislava-Ružinov v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.