Návrh uznesenia

Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 s vlastným spolufinancovaním projektu vo výške 5%, t. j. 44 750 Eur,

2. zapojenie hlavného mesta SR Bratislavy do projektu „CITY NATURE“ ako strategického partnera bez finančnej účasti.