Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/11 na pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17  ostatné plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo vlastníctve Ing. Mareka Kottmana, Dubová č. 9, Chorvátsky Grob, za kúpnu cenu 145 000,00 Eur.