BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/2, parc. č. 12876/4-7, parc. č. 12876/9, parc. č. 12876/12, parc. č. 12876/14-15, parc. č. 12876/17-18, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ul.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Nové Mesto, LV č. 1, a to:
- parc. č. 12876/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², do vlastníctva Anny Batkovej, v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 657,00 Eur,
- parc. č. 12876/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do vlastníctva Ing. Jána Gažiho, v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 408,45 Eur,
- parc. č. 12876/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr. Dušana Jaroša a Imrišky Jarošovej, spolu v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 657,00 Eur,
- parc. č. 12876/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m², do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Pavla Javorčeka, v Bratislave, a Márie Javorčekovej, bytom Alstrova 52 v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 739,85 Eur,
- parc. č. 12876/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do vlastníctva Martina Pavela, v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 574,15 Eur,
- parc. č. 12876/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do vlastníctva Marty Koričanskej, v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 574,15 Eur,
- parc. č. 12876/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jozefa Klima a Ing. Lýdie Klimovej, spolu v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 574,15 Eur,
- parc. č. 12876/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do vlastníctva Petra Netolického, v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 574,15 Eur,
- parc. č. 12876/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do vlastníctva Evy Matlovičovej, v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 574,15 Eur,
- parc. č. 12876/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Viktora Matuša a PharmDr. Desany Matušovej, spolu v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 657,00 Eur,
- parc. č. 12876/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. arch. Dušana Fischera a Kataríny Fischerovej, spolu v Bratislave, za kúpnu cenu 82,85 Eur/m², za kúpnu cenu celkom 1 574,15 Eur,
 
s podmienkami :
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto kupujúceho.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.