BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Hanulíková Iveta

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/4, parc. č. 1669/603, parc. č. 1669/85, časti parc. č. 3651/1 a parc. č. 6, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
rozdeliť hlasovanie podľa jednotlivých parciel tak, aby sa o každej parcele dalo hlasovať osobitne, následne prerokovať jednotlivé lokality s obyvateľmi pred predložením do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.