BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017, časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017, časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017, ktorých výkon bol pozastavený

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

potvrdzuje
v súlade s § 13 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tieto uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy alebo ich časti, ktorých výkon bol v zmysle § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavený, a to v nasledujúcom znení:
 
I.
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. žiada
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1.1 o zrušenie verejného obstarávania Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017 z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť zo zjavného porušenia zákona o verejnom obstarávaní.
 
                                                                                            Termín: ihneď
 
1.2 otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž na Masterplan/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy verejného osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek na design zohľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Tento dokument bude potom záväzný pri realizácii nových projektov verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave, ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúry.
 
                                                                                            Termín: ihneď
 
1.3 upraviť v zmysle čl. X. Zmluvy o úrovni poskytovania služieb č. MAGS 1600271 opciu na rok 2018 najneskôr do 30. 09. 2017.
 
2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
vykonať kontrolu tohto verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017“.
 
                                                                                            Termín: ihneď“.
 
II.
časť C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
C. zrušuje
6. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
6.1 č. 600/1997 zo dňa 25. 9. 1997
6.2 č. 173/2015 zo dňa 11. 6. 2015
6.3 č. 269/2015 zo dňa 24. 9. 2015.“.
 
III.
časť B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
B. schvaľuje
návrh dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí.“.
 
IV.
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení uvedenom v prílohe tohto uznesenia s účinnosťou od 1. októbra 2017.
B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sumu najmenej 200 000 eur na poskytovanie dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zmysle „Zásad“ schválených v časti A tohto uznesenia
 
                                                                                            T: každoročne
 
2. zabezpečil v súčinnosti s riaditeľom magistrátu všetky personálne, organizačné, právne i administratívne opatrenia potrebné na uplatňovanie „Zásad“ schválených v časti A tohto uznesenia
 
                                                                                            T: do 31. 10. 2017
 
3. zabezpečil s prihliadnutím na bod IV uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 571 zo dňa 2. júla 2010 vykonanie všetkých krokov smerujúcich k právnemu doriešeniu nedokončených a majetkovo nevysporiadaných terás ako pristavanej technickej vybavenosti alebo vstavanej občianskej vybavenosti bytových domov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 
                                                                                            T: do 30. 9. 2018
 
4. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy finančné prostriedky na propagáciu dotačnej schémy zavedenej „Zásadami“ schválenými v časti A tohto uznesenia aspoň takou formou a v takej výške ako na propagáciu poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste SR Bratislave
 
                                                                                            T: každoročne do 31. 12.
 
5. poveril riaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečením vykonania všetkých krokov potrebných na určenie príslušných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle „Zásad“ schválených v časti A tohto uznesenia tak, aby riadne a včas plnili všetky úlohy súvisiace s poskytovaním dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 
                                                                                            T: do 31. 10. 2017
C. ukladá
riaditeľovi Generálneho investora Bratislavy, aby
1. urýchlene skolaudoval pochôdzne terasy, ktoré si vedie vo vlastnej evidencii nedokončených stavieb
 
                                                                                            T: do 30. 6. 2018
 
2. poskytoval súčinnosť správcom bytových domov a nebytových priestorov pri konsolidácii právnej a technickej dokumentácie v bytových a nebytových budovách na území hlavného mesta SR Bratislavy
 
                                                                                            T: priebežne“.