BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Kolek Ignác

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje
"za kúpnu cenu celkom 10 452,00 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je 150,00 Eur/m², čo pri výmere 67 m² predstavuje sumu celkom 10 050,00 Eur"