BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na pozemku registra „C“ parc. č. 1533/2 – záhrady vo výmere 350 m² v k. ú. Staré Mesto, LV č. 474, v podielovom spoluvlastníctve MUDr. Augustína Valacha, Bratislava, Ľubice Valachovej, , Bratislava, Veroniky Prušovej, Bratislava, Martiny Poláčkovej, Nitra, Patrika Poláčeka, Nitra, Jany Popovičovej, Bratislava, za kúpnu cenu 110 000,00 Eur.