Návrh uznesenia - Vetrák Milan

41. Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) - ako druhý po 14:00 h

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zriaďuje
Mediálnu komisiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
B. berie na vedomie,
že za predsedu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol tajným hlasovaním zvolený
 
....................................................................... .
(meno predsedu komisie sa doplní podľa výsledkov tajného hlasovania)
C. volí
za členov Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týchto poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
 
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................
6. .......................................................................
7. ....................................................................... .
D. ukladápredsedovi Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu ďalších členov mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov – neposlancov.

                                                                                        T: 07. 12. 2017
E. berie na vedomie
Štatút Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto materiálu.
F. schvaľuje
Dodatok č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) v znení uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto materiálu.
G. žiadariaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, aby
aby zabezpečoval pre potreby Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy monitoring mediálnych formátov zmluvných partnerov a iných mediálnych partnerov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorého rozsah a obsah spresní táto komisia svojím uznesením, s cieľom umožniť plnenie jej úloh, najmä kontroly objektívnosti a vyváženosti týchto formátov.

                                                                                        T: priebežne každý mesiac do 10 dní
                                                                                            od začiatku mesiaca za predchádzajúci mesiac
                                                                                            s účinnosťou od 01. 01. 2018
H. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. formou dodatkov k zmluvám so zmluvnými partnermi, ktorí sa podieľajú na propagácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, upravil tieto zmluvy tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zaslal tieto dodatky predsedovi Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na vedomie,
2. upravil iné zmluvy ako zmluvy uvedené v bode H.1. tohto uznesenia a interné predpisy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zaslal ich predsedovi Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na vedomie,
3. z pozície štatutárneho orgánu subjektov založených mestom a subjektov, v ktorých mesto vykonáva práva akcionára, predložil na schválenie zmeny a doplnky predpisov týchto subjektov a ako zástupca akcionára za ne hlasoval tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zaslal ich predsedovi Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na vedomie.

                                                                                        T: 31. 12. 2017
I. žiadariaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
aby poskytoval technické, administratívne, organizačné a finančné zabezpečenie potrebné na činnosť Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov a Štatútom tejto komisie.

                                                                                        T: priebežne
J. ukladáriaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy,
aby upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zaslali tieto predpisy predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na vedomie.

                                                                                        T: 31. 12. 2017
K. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy potrebné finančné prostriedky na zaobstaranie monitoringu podľa bodu G. tohto uznesenia

                                                                                        T: každoročne do 31. 12.