BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na novovytvorenom pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva stavby vybudovania a užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti na novovytvorenom pozemku registra. „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m², podľa GP č. 5/2016 oddeleného od pozemku registra „C“ parc. č. 1507/3, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy (priebeh vecného bremena je vyznačený GP č. 5/2016 zo dňa 15. 08. 2017 na novovytvorenom pozemku parc. č. 1507/32), spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť vybudovanie a užívanie účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti,  spojené s právom prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie, v prospech spoločnosti JAG development, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 73/a, Bratislava, IČO 45852995, vecné bremeno pôsobí „in rem“ za jednorazovú odplatu 6 792,56 Eur stanovenú znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, podľa znaleckého posudku č. 45/2017,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej výške a naraz uhradená oprávneným z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena poslednou zo zmluvných strán povinnému z vecného bremena.