Návrh uznesenia

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Vinohrady, v prospech spoločnosti Panorama Koliba, s.r.o., so sídlom Šulekova 2 v Bratislave, IČO 36775380, za účelom budúceho majetkovoprávneho zaťaženia novovytvoreného pozemku parc. č. 22300/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m², vzniknutého podľa GP č. 58/2016 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 22300, LV č. 6747, ktoré bude spočívať v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť existenciu časti stavby SO 03.1.2 Komunikácia triedy D1 – II. etapa, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 1 119,64 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť
2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.