Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby, súpis. č. 12121, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12612/7 a časti pozemku parc. č. 12612/8 na Halašovej ulici 25/A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  nehnuteľností – stavby nachádzajúcej sa v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, v objekte na Halašovej ulici č. 25/A v Bratislave, nebytový priestor vo výmere 170,50 m², a časti pozemku parc. č. 12612/8 vo výmere 372,00 m², pre DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom na Halašovej ulici č. 25/A v Bratislave, IČO 50791842, za účelom interiérového detského parku na priľahlom pozemku za účelom vykonávania športových a vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj psychomotoriky zdravých aj postihnutých detí, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 20,00 Eur/m²/rok/stavba  nebytové priestory vo výmere 170,50 m², čo predstavuje ročne sumu 3 410,00 Eur,

2. 0,50 Eur/m²/rok za časť pozemku vo výmere 372 m², čo predstavuje ročne sumu 186,00 Eur/rok/pozemok. Nájomné za pozemok a stavbu predstavuje spolu sumu 3 596,00 Eur/rok,

s podmienkou:

Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Detské centrum IHRISKO Včielka, o. z., uhradilo dlh na nájomnom a súdne trovy za pôvodného nájomcu. V priestoroch pôvodného nájomcu DC IHRISKO, o. z., prevádzkuje interiérový detský park, na priľahlom pozemku vykonáva športové a vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj psychomotoriky zdravých aj postihnutých detí. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na nájom nehnuteľností a časti pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.