Návrh uznesenia

Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – objektov pohraničného opevnenia, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva obrany SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností – stavieb:
1. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2250/4 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
2. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
3. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 8 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2633/2 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
4. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 94 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1069/81 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
5. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/6 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
6. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2640/35 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
7. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2633/3 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
8. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/5 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
9. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/4 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
10. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2746/14 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
11. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2743/9 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716,
12. SĽO – Záhorská Bystrica – opevnenie č. 104 – objekt pohraničného opevnenia, stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 4103/13 v k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 6614.