Návrh uznesenia (návrh uzn - nový)

Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  pozemkov registra „C“,
1. lokalita - k. ú. Vinohrady, LV 3610,
- parc č. 4432/6 - vinice vo výmere 1 133 m²,
- parc. č. 4432/7 - vinice vo výmere 1 163 m²,
- parc. č. 4432/8 - vinice vo výmere 1 221 m²,
- parc. č. 4432/9 - vinice vo výmere 60 m²,
- parc. č. 4432/10 - vinice vo výmere 1 433 m²,
- parc. č. 4432/12 - vinice vo výmere 1 525 m²,
- parc. č. 4432/13 - vinice vo výmere 878 m²,
- parc. č. 4432/14 - vinice vo výmere 634 m²,
- parc. č. 4432/15 - vinice vo výmere 2 594 m²,
súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite,
spolu vo výmere 10 641 m²,
 
2. lokalita - k. ú. Vinohrady, LV 3610,
- parc. č. 4508 - vinice vo výmere 32 477 m²,
 
na dobu určitú 20 rokov, účelom nájmu je trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu, tak ako sú definované v zákone č. 13/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014; s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.