BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy.
B. ukladáriaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave
​uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy na webovej stránke organizácie.

                                                                                                                  T: 31. 01. 2018