Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava, IČO 35790164, na pozemkoch v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², oddelenej GP č. 22/2015 od pozemku registra „C“ parc. č. 2435/75, LV č. 847,  a parc. č. 2522/64 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², oddelenej GP č. 22/2015 od pozemku registra „C“ 2522/31, LV č. 847, spočívajúcom v práve užívať pozemky pod stavebným objektom SO 211 Oporný múr OM-5, vo vlastníctve spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave, podľa stavebného povolenia č. SU-8493/3006/2014/G/19/VL právoplatného dňa 02. 06. 2014, za cenu 300,57 Eur,

s podmienkami:

1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvomi zmluvnými stranami.