Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 – Šustekova ulica, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemku registra „C“ KN parc. č. 5421/1 – ostatné plochy vo výmere 312 m², odčleneného podľa GP č. 23-2/2016, úradne overeného dňa 27. 04. 2016, ktorý vznikol z častí pozemkov pred THM parc. č. 5920/10 a 5920/14, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV pred THM č. 4833, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, IČO 36361518, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 101/2017, vypracovaného znalcom Ing. Petrom Kapustom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 132,50 Eur/m², čo pri výmere 312 m² predstavuje sumu 41 340,00 Eur.
 
Druhú časť kúpnej ceny v sume 7 488,00 Eur tvorí náhrada za užívanie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1, za obdobie 2 rokov do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby, súpis. č. 2492, situovanej na pozemku parc. č. 5422, k. ú. Petržalka, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5422, 5423 a 5421/2, k. ú. Petržalka, ktoré sú zapísané na LV č. 1880 a 4904. Spolu s týmito nehnuteľnosťami užíva žiadateľ aj pozemok registra „C“ KN parc. č. 5421/1, k. ú. Petržalka, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu užívaného ako jeden celok. Predajom pozemku parc. č. 5421/1, k. ú. Petržalka, dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu tohto pozemku a k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.