BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/4, parc. č. 1669/603, parc. č. 1669/85, časti parc. č. 3651/1 a parc. č. 6, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/4 – ostatné plochy vo výmere 474 m², parc. č. 1669/603 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 514 m², parc. č. 1669/85 – ostatné plochy vo výmere 2 117 m², časti parc. č. 3651/1 – ostatné plochy vo výmere 5 870 m²,  časti  parc. č. 6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 837 m², bez založeného LV, ktorej v stave registra „E“ zodpovedajú časti pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3681 – orná pôda vo výmere 87 m², parc. č. 3683/1 – orná pôda vo výmere 1 240 m², parc. č. 3683/2 – záhrady vo výmere 430 m² a parc. č. 3683/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 80 m², zapísaných na LV č. 4971, spolu vo výmere 11 812 m², mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, za účelom vybudovania a užívania parkovacích státí, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavby na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 59 060,00 Eur,

2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavby na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 354 360,00 Eur,

3. 17,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavby na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 200 804,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom pozemkov v k. ú. Karlova Ves, spolu vo výmere 11 812 m², pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu naliehavého riešenia statickej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave – mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vybudovaním nových parkovacích státí na verejných priestranstvách, ktoré budú slúžiť obyvateľom žijúcim v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pričom pre stavebné konanie na stavby realizované na predmete nájmu stavebník potrebuje preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.