Návrh uznesenia

Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ročnú správu o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a aktualizáciu akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019.