BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228, medzi Vajnorskou a Rožňavskou ulicou, Pavlovi Navrátilovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228 – ostatné plochy vo výmere 99 m², vytvoreného GP č. 11/2017 oddelením od pozemku registra „E“KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15101/1, zapísaného na LV č. 5567, do výlučného vlastníctva Pavlovi Navrátilovi, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 4 277,79 Eur pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 25/2017 vypracovaného znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 33,21 Eur/m², čo pri výmere 99 m² predstavuje sumu celkom 3 287,79 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228 vo výmere 99 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 5,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 5165 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja – má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmetný pozemok je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa, nakoľko sa z druhej strany daného pozemku nachádza svah násypu koľajovej trate. Predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom areáli, v ktorom sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.