BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, par.c č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 1022/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m², vytvoreného GP č. 2111/16 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1022/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 179 m², zapísaného na LV č. 1, do výlučného vlastníctva Štefanovi Michaličkovi, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 633,12 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 54/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 124,28 Eur/m², čo pri výmere 4 m² predstavuje sumu celkom 497,12 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Rača, parc. č. 1022/28 vo výmere 4 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 17,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.