BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.05.2022

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 04. 2022

  Materiály
 2. 1a.Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 2.Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

 4. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 5. 4.Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie alebo príspevkovej organizácie

 6. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 7. 6.Návrh Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia a časti ulice v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 8. 7.Návrh na schválenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o krízovom ubytovaní

 9. 8.Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o.

  Materiály
 10. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

  Materiály
 11. 10.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 12. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 13. 12.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., projekt Polyfunkčný objekt Muchovo námestie za odplatu 1,00€

 14. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, Páričkova ulica, spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 14.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 15.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, ulica Československých tankistov, vo vlastníctve manželov Bielovičovcov, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti D O A S, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1, spoločnosti Rakyta Land Development, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, Ing. arch. Adriane Halgašovej, Ing. arch. Petrovi Halgašovi a Ing. Dušanovi Janerle

 24. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1235 a parc. č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave

 25. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5142/5, spoločnosti danube4you s.r.o, so sídlom v Bratislave

 26. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 29. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k. ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 30. 29.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 29a.Návrh riešenia zverenia pozemkov medzi mestom a mestskými časťami

 32. 30.Návrh na poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava-Petržalka I. v sume 40 000 Eur na projekt Rekonštrukcie Kaplnky sv. Kríža

 33. 31.Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých

 34. 32.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Centrum Terapeutických služieb, o. z.

 35. 33.Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2021 za rok 2021

 36. 34.Správa o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou a návrh aktualizácie štatútu

 37. 35.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 38. 36.Koncepcia mestských inovácií

 39. 37.Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov

 40. 38.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 41. 39.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 42. 40.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 43. 42.Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálneho podniku Bratislava

  Materiály
 44. 43.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/29 a stavba so súp. č. 4312 na Technickej ulici a k. ú. Nivy, parc. č. 10132/20 a stavba so súp. č. 17533 na Bazovej ulici do priamej správy novovznikajúcej organizácii Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 44.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 46. 45.Návrh na schválenie zúženia predmetu nájmu - nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 47. 46.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/33, s Oldřichom Lobpreisom

 48. 48.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1210/2022 zo dňa 28.04.2022 v bode 1, ktorým bolo schválené uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 49. 49.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

 50. 50.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelband

 51. 51.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1859, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou Penziónu pre dôchodcov, Na barine

 52. 52.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 3357 a pozemkov parc. č. 5794/12 a parc. č. 5794/23, k. ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej cirkvi Bratislava-Jarovce so sídlom v Bratislave

 53. 53.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 9/1 a nasl., do priamej správy mestskej časti Bratislava-Jarovce

  Materiály
 54. 54.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu a výjazdu na časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 55. 55.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Stropkovská 7, Muškátová 54, Trenčianska 46, Medzilaborecká 10, Vrútocká 40, Beniakova 18, Beniakova 32, Beniakova 18, Kpt. Jána Rašu 11, Tematínska 4, vlastníkom bytov

  Materiály
 56. 56.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Beniakova 5

  Materiály
 57. 57.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 58. 58.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 59. 59.Rôzne

 60. .16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. c.Informácia o počte prevádzkovateľov herní, technickými zariadeniami a počte technických zariadení k 30. 04. 2022

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ipeľská 3, vlastníkom bytov

 6. f.Informačný materiál o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 7. g.Princípy a štandardy vonkajšej reklamy

 8. h.Výročná správa Metropolitného inštitútu Bratislavy – 3 roky od založenia

 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. štvrťrok 2022