BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave, IČO 25835672, a na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00 v znení dodatku č. 08-83-0364-13-01 a dodatku č. 08-83-0364-13-02, takto:

1.1 zrušuje sa text pôvodnej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1234/2013 v znení:
„nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
časť parc. č. 956/25 – ostatné plochy vo výmere 21 m² (ako diel 2),
časť parc. č. 22372/14 – ostatné plochy vo výmere 299 m² (ako diely 3 + 4 + 5),
časť parc. č. 22370/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² (ako diely 6 + 7 + 8),
časť parc. č. 22370/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m² (ako diel 9),
časť parc. č. 956/22 – ostatné plochy vo výmere 3 m² (ako diel 10),
časť parc. č. 21462/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m² (ako diel 11) a
časť parc. č. 1050/19 – ostatné plochy vo výmere 356 m² (ako diel 12),
spolu vo výmere 914 m²“,
 
a nahrádza sa novým textom v znení:
„nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
- časť parc. č. 22372/14 – ostatná plocha vo výmere 124,88 m²,
- parc. č. 22372/116 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 66 m²,
- parc. č. 1050/19 – ostatná plocha vo výmere 356 m²,
- časť parc. č. 21462/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 26,27 m²,
- časť parc. č. 956/25 – ostatná plocha vo výmere 29,32 m²,
- parc. č. 956/57 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m²,
- parc. č. 21462/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m²,
- časť parc. č. 21462/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10,43 m²,
- časť parc. č. 21466/12 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11,13 m²,
spolu vo výmere 646,03 m²“,

1.2 zrušuje sa text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„za nájomné 18,00 eur/m²/rok, spolu vo výške 16 452,00 Eur/rok“

a nahrádza sa novým textom v znení:
„za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu“,

2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov úpravu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave, IČO 25835672, a na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0585 13 00, takto:

2.1 zrušuje sa text pôvodnej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1331/2013 v znení:
„nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
1. časť parc. č. 956/25 - ostatné plochy vo výmere 98 m²,
2. časť parc. č. 1050/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m²,
3. časť parc. č. 1064/1 - ostatné plochy vo výmere 30 m²,
4. časť parc. č. 21426  - ostatné plochy vo výmere 33 m²,
5. časť parc. č. 21462/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m²,
6. časť parc. č. 21466/4  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m²,          
7. časť parc. č. 21466/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m²,                      
8. časť parc. č. 22370/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 434 m²,          
9. časť parc. č. 22370/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m²,          
10. časť parc. č. 22370/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m²,
11. časť parc. č. 22370/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m²,          
12. časť parc. č. 22370/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m²,                        
13. časť parc. č. 22370/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m²,
14. časť parc. č. 22370/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m²,
15. časť parc. č. 22372/14 - ostatné plochy vo výmere 602 m²,
16. časť parc. č. 22372/39 - ostatné plochy vo výmere 22 m²,
spolu vo výmere 1 794 m²“,

a nahrádza sa novým textom v znení:
„nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
- časť parc. č. 22370/13 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8,98 m²,
- parc. č. 21466/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m²,
- parc. č. 21466/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m²,
- parc. č. 21466/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 113 m²,
- parc. č. 22370/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m²,
- parc. č. 22370/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m²,
- parc. č. 22370/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m²,
- časť parc. č. 21466/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16,07 m²,
spolu vo výmere 286,05 m²“,
 
2.2 zrušuje sa text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„za nájomné 18,00 eur/m²/rok, spolu vo výške 32 292,00 Eur/rok“

a nahrádza sa novým textom v znení:
„za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu“,

s podmienkou:

Dodatky k nájomným zmluvám budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatky k nájomným zmluvám nebudú nájomcom v uvedenej lehote podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie zmien uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, týkajúcich sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o zmenu pôvodných uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorými bol schválený pôvodný rozsah predmetu nájmu a pôvodná výška nájomného za pozemky, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.