BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 k celku vo vlastníctve Ruženy Máťušovej, Bratislava, na pozemku registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 5499 – záhrada vo výmere 1 221 m², vedenom na LV č. 3996, za kúpnu cenu celkove 78 000,00 eur,

s podmienkou:

splnomocnenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zapracovať kapitálový výdavok na krytie predmetnej kúpy v sume 78 000,00 eur do rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výdavok bude krytý zapojením dodatočného rezervného fondu v rovnakej sume.