Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k. ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v k. ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 10132/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 723 m², parc. č. 10132/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 382 m² a stavby so súpis. č. 17531, druh stavby – 1, popis stavby – Garážová hala, Bazová 8, zapísaných na LV č. 797, s cieľom plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Komunálny podnik Bratislavy so sídlom Technická 6, Bratislava, IČO 54656885, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 7,00 eur/m²/rok za pozemok užívaný ako prístup, čo pri výmere 7 723 m² predstavuje sumu ročne 54 061,00 eur,

2. 19,00 eur/m²/rok za pozemok pod stavbou – Garážová hala Bazová 8, čo pri výmere 2 382 m² predstavuje sumu ročne 45 258,00 eur,
 
3. 60,00 eur/m²/rok za stavbu, čo pri výmere 2 382 m² predstavuje ročne sumu 142 920,00 eur,

ročné nájomné spolu predstavuje sumu 242 239,00 eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 10132/11,  parc. č. 10132/1 a stavby so súpis. č. 17531, popis stavby – Garážová hala Bazová 8, Nivy, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  Komunálny podnik Bratislavy so sídlom Technická 6, Bratislava, s cieľom plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Komunálny podnik Bratislavy je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorej jediným zakladateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktorá bola založená s cieľom plniť úlohy vo verejnom záujme, ktoré zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona  Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, najmä s cieľom vykonávať letnú a zimnú údržbu pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných priestranstiev, vykonávať údržbu plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a verejných priestranstiev, údržbu zverených parkov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, opravu povrchov vozoviek a chodníkov komunikácií, vykonávať výmenu a  údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia, vysýpanie odpadkových košov, údržbu areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, údržbu a opravu mestského mobiliáru, vykonávať urgentné zásahy pri havarijných situáciách, vykonávať nakládky, vykládky a prevoz materiálu pre organizácie a zložky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vykonávať servisné, opravárenské, stavebné, natieračské, stolárske, zámočnícke a pomocné práce pre zriaďovateľa a ním zriadené organizácie.