BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelband

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k pozemku registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3 – záhrada vo výmere 127 m², v celku, evidovaného na LV č. 401, vo vlastníctve Miriam Ringelband, bytom Prídavková 23, Bratislava, za ponúkanú kúpnu cenu v sume 38 100,00 eur,
 
s podmienkou:
 
splnomocnenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zapracovanie kapitálového výdavku na krytie predmetnej kúpy v sume  38 100,00 eur rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výdavok bude krytý v plnej sume z dodatočného rezervného fondu.