BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 269/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov o ploche 318,30 m² v objekte na Bagarovej 20 v k. ú. Dúbravka, takto:
 
Pôvodný text v znení:
„Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom nebytových priestorov o ploche 318,3 m² v objekte na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, za účelom rozšírenia aktivít detského centra a časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2880 – vo výmere 760 m² za účelom revitalizácie detského ihriska pre nájomcu Spoločenstvo kresťanov Christiana v Bratislave, IČO 31752012:
1. na dobu neurčitú,
2. za nájomné 9,-- EUR/m²/rok za hlavné nebytové priestory a 2,70,-- EUR/m²/rok za vedľajšie nebytové priestory, počas doby rekonštrukcie nebytových priestorov vo výške 3,-- EUR/m²/rok a 0,50 EUR/m²/rok za pozemok, na ktorom je detské ihrisko.“

sa nahrádza novým textom:
„Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 398,79 m² v objekte na Bagarovej ulici, súpis. č. 1183, orientač. č. 20 v k. ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2879, zapísaného na LV č. 847, s cieľom rozšíriť aktivity detského centra a vytvoriť Inovatívne centrum individuálneho vzdelávania detí a mládeže vo veku 6 – 10 rokov, a časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2880 – vo výmere 760 m², s cieľom prevádzkovať detské ihrisko, pre nájomcu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom Červeňáková 1815/5 v Bratislave, IČO 31752012:

1. na dobu neurčitú,

2. za nájomné v sume 9,00 eur/m²/rok za hlavné nebytové priestory vo výmere 193,60 m², v sume 2,70 eur/m²/rok za vedľajšie nebytové priestory vo výmere 124,70 m², v sume 55,00 eur/m²/ročne za nebytový priestor vo výmere 80,49 m², spolu za nebytové priestory nájomné v sume 6 506,04 eur/ročne a 0,50 eur/m²/rok za pozemok, na ktorom je detské ihrisko.“,
 
s podmienkou:
 
Dodatok č. 07 83 0785 11 02 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 07 83 0785 11 02 k zmluve č. 07 83 0785 11 00 nebude v tejto lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov pre žiadateľa občianske združenie Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ už dlhodobo (od roku 2011) v prenajatých nebytových priestoroch vo výmere 318,30 m² v stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20, k. ú. Dúbravka, a na prenajatej časti pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m², k. ú. Dúbravka, prevádzkuje detské centrum, detský klub a centrum voľného času pre deti predškolského a školského veku. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválilo uznesením č. 269/2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 318,30 m² v stavbe na Bagarovej 20 v k. ú. Dúbravka a nájom časti pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m² v k. ú. Dúbravka, na základe čoho bola s nájomcom uzatvorená zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 a zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011.